”Päästötön liikenne Mikkelin seudulla 2040” (PLiMiX 2040) -hankkeessa tutkitaan Mikkelin seudun mahdollisuuksia päästä eroon liikenteessä syntyvistä fossiilisista kasvihuonekaasupäästöistä seuraavien noin 20 vuoden aikana. Etelä-Savossa liikenne on merkittävin kasvihuonekaasupäästöja aiheuttava sektori, ja noin puolet maakunnan liikenteen päästöistä syntyy nimenomaan Mikkelin seutukunnan alueella.

PLiMiX 2040-hankkeessa korostuu tutkimuksellinen ote. Sen tehtävänä on koota liikenteeseen (ajoneuvot), liikkumiseen (henkilöt) ja liikuttamiseen (raaka-aineet ja tavarat) liittyvää paikkatietoa eri aineistolähteistä ja muodostaa kokonaisvaltainen tilannekuva alueen liikennejärjestelmästä*) nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimusmenetelmänä käytetään LUT-yliopiston bioenergiatekniikan tutkimusryhmän kehittämää logistiikan simulointimallinnusmenetelmää, jossa paikkaan sidottua tietoa voidaan esittää dynaamisesti karttapohjalla.

Hankkeen ensisijainen tavoite ei ole promotoida päästöttömiä liikennevälineitä tai liikkumismuotoja. Tätä työtä tehdään mm. muissa hankkeissa, joista kootaan tietoa myös tälle sivustolle hankkeen edetessä. PLiMiX 2040:n tavoitteena on lisätä kohdealueen toimijoiden, kuten kuluttajien, yrittäjien ja viranomaisten, tietoisuutta liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä niihin vaikuttavine tekijöineen paikallisissa olosuhteissa.

Hanke on jaettu neljään eri tutkimustoimenpiteeseen, joissa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä on päästötön liikenne?
  2. Mitkä ovat yksittäisen toimijan vaihtoehdot päästöttömään liikenteeseen siirtymiseksi?
  3. Mitkä ovat tärkeimmät liikenteen päästövähennystoimet kohdealueella?
  4. Miltä näyttää päästötön liikennejärjestelmä?

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (valvova viranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto), LUT-yliopisto ja Suur-Savon Energiasäätiö. Kaksivuotisen hankkeen on määrä päättyä 31.10.2021.

*) tutkittavaan liikennejärjestelmään sisältyvät ne liikenteen osa-alueet, joissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispotentiaali on merkittävä. Mikkelin seudulla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lentoliikenne ei sisälly tutkittavaan järjestelmään.