”Päästötön liikenne Mikkelin seudulla 2040” (PLiMiX 2040) -hankkeessa tutkittiin Mikkelin seudun mahdollisuuksia päästä eroon liikenteessä syntyvistä fossiilisista kasvihuonekaasupäästöistä seuraavien noin 20 vuoden aikana. Etelä-Savossa liikenne on merkittävin kasvihuonekaasupäästöja aiheuttava sektori, ja noin puolet maakunnan liikenteen päästöistä syntyy nimenomaan Mikkelin seutukunnan alueella.

PLiMiX 2040-hankkeessa korostui tutkimuksellinen ote. Sen tehtävänä oli koota liikenteeseen (ajoneuvot), liikkumiseen (henkilöt) ja liikuttamiseen (raaka-aineet ja tavarat) liittyvää paikkatietoa eri aineistolähteistä ja muodostaa kokonaisvaltainen tilannekuva alueen liikennejärjestelmästä*) nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin LUT-yliopiston bioenergiatekniikan tutkimusryhmän kehittämää logistiikan simulointimallinnusmenetelmää, jossa paikkaan sidottua tietoa voidaan esittää dynaamisesti karttapohjalla.

Hankkeen ensisijainen tavoite ei ollut promotoida päästöttömiä liikennevälineitä tai liikkumismuotoja. PLiMiX 2040:n tavoitteena oli lisätä kohdealueen toimijoiden, kuten kuluttajien, yrittäjien ja viranomaisten, tietoisuutta liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä niihin vaikuttavine tekijöineen paikallisissa olosuhteissa.

Hanke oli jaettu neljään eri tutkimustoimenpiteeseen, joissa vastattiin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä on päästötön liikenne?
  2. Mitkä ovat yksittäisen toimijan vaihtoehdot päästöttömään liikenteeseen siirtymiseksi?
  3. Mitkä ovat tärkeimmät liikenteen päästövähennystoimet kohdealueella?
  4. Miltä näyttää päästötön liikennejärjestelmä?

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (valvova viranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto), LUT-yliopisto ja Suur-Savon Energiasäätiö. Hanke alkoi 1.5.2019 ja päättyi 28.2.2022.

*) tutkittuun liikennejärjestelmään sisältyvät ne liikenteen osa-alueet, joissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispotentiaali on merkittävä. Mikkelin seudulla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lentoliikenne ei sisälly tutkittuun järjestelmään.